Category Archives: 6. Tagalog

Romans 6:3-4 – “Nabautismuhan Kay Cristo Sa Panibagong Buhay”

Download

Posted in 2. New Testament, 6. Tagalog | Leave a comment

Luke 9:9-17 – “Ang Pagpapakain Ni Jesus Sa Limang Libo” (Rev. D. Holstege)

Download

Posted in 2. New Testament, 6. Tagalog | Leave a comment

Efeso 4:32 – “Ang Pagpapatawad Ng Diyos Sa Atin” (Rev. D. Holstege)

Download

Posted in 2. New Testament, 6. Tagalog | Leave a comment

Araw ng Panginoon 31 ng Heidelberg Catechism – “Ang Pangangaral Bilang Isang Susi Sa Kaharian Ng Langit” (Rev. D. Kleyn)

Download

Posted in 3. Heidelberg Catechism, 6. Tagalog | 1 Comment

Awit 84:10 – “Ang Pagnanais Ng Isang Araw Sa Bahay Ng Diyos” (Rev. D. Kleyn)

Download

Posted in 1. Old Testament, 6. Tagalog | Leave a comment

Lord’s Day 45 – “Ang Pananalangin Ng Isang Cristiano” (Rev. D. Kleyn)

Download

Posted in 3. Heidelberg Catechism, 6. Tagalog | Leave a comment

Mateo 24:7-8 – “Mga Tanda Ng Kawakasan: Likas-Na-Kalamidad” (Rev. D. Kleyn)

Download

Posted in 2. New Testament, 6. Tagalog | Leave a comment

Lord’s Day 24 – “Ang Mabubuting Mga Gawa Ng Mananampalataya” (Rev. D. Kleyn)

Download

Posted in 3. Heidelberg Catechism, 6. Tagalog | Leave a comment

II Corinto 5:7 – “Lumalakad Sa Pamamagitan Ng Pananampalataya, at Hindi Sa Pamamagitan Ng Paningin” (Rev. D. Kleyn)

Download

Posted in 2. New Testament, 6. Tagalog | 1 Comment

Mga Roma 3:9-18 – “Ang Lubos Na Kasamaan: Nasa Ilalim Ng Kapangyarihan Ng Kasalanan” (Rev. D. Kleyn)

Download

Posted in 2. New Testament, 6. Tagalog | Leave a comment