Tagalog Pamphlets

“Ang Antithesis: Banal na Pamumuhay sa Masamang Panahon”
(The Antithesis: Godly Living in Ungodly Times)

“Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sanlibutan”
(God So Loved the World)

“Ang Pagka-Soberano ng Diyos sa Kaligtasan”
(God’s Sovereignty in Salvation)