Tagalog Messages

The following “Reformed Witness Hour” radio sermons/messages of the Protestant Reformed Churches in America have been translated into Tagalog. They are available here for viewing and/or printing.

MOST RECENT TRANSLATIONS
I PEDRO 1:13 – “Inihanda Para Sa Gawain” (#2980)
I PEDRO 1:13 – “Matino At Umaasa” (#2981)
MATEO 25:21 – “Pasasalamat Sa Mga Cristianong Guro Ng Paaralan” (#2982)
MATEO 4:1-7 – “Tinukso Gaya Natin: (1) Inalalayan Ng Salita Ng Dios” (#2983)
MATEO 4:1-7 – “Tinukso Gaya Natin: (2) Mga Aral Mula Sa Mga Tukso Kay Cristo” (#2984)
MATEO 4:1-7 – “Tinukso Gaya Natin: (3) Inilalagay Ang Kanyang Sarili Sa Dios” (#2985)
MATEO 4:1-7 – “Tinukso Gaya Natin: (4) Ang Christiano At Tukso” (#2986)
MATEO 4:8-11 – “Paglilingkod Sa Panginoon Niyang Dios” (#2987)
MATEO 4:8-11 – “Mga Aral Na Magtatagal Mula Sa Mga Tukso Kay Cristo” (#2988)
LUCAS 23:43 – “Ang Mga Pinakadakilang Salitang Sinabi” (#2989)
LUCAS 24:4-8 – “Siya’y Muling Nabuhay!” (#2990)
MGA BILANG 25:1-9 – “Ang Bagay Ng Baal Ng Peor” (#2991)
JEREMIAS 33:3 – “Ang Ginintuang Susi Ng Panalangin” (#2992)
EFESO 5:28-30 – “Ang Kaloob Na Asawang Babae” (#2993)
EFESO 5:28-30 – “Alagaan At Ingatan Ang Iyong Asawang Babae” (#2994)
I PEDRO 3:22 – “Ang Umakyat Nating Panginoon” (#2995)
I SAMUEL 7:12 – “Ebenezer: Hanggang Dito’y Tinulungan Tayo Ng Panginoon” (#2998)
AWIT 16:5-6 – “Ang Ating Mana” (#2999)
I SAMUEL 15:22-23 – “Ang Kasiyahan Ng Dios Sa Pagsunod” (#3002)
II SAMUEL 12:13 – “Kasalanang Nalantad At Biyayang Nahayag” (#3003)
EXODO 32:26 – “Sino Ang Nasa Panig Ng Panginoon?” (#3004)
EFESO 5:32-33 – “Ang Huwaran Ng Dios Sa Pag-Aasawa” (#3005)
EFESO 5:32-33 – “Sumasalamin Sa Huwaran Ng Dios” (#3006)
GENESIS 18:19 – “Ang Tiwala Ng Dios Sa Mga Magulang Na Nagtuturo Sa Kanilang Mga Anak” (#3009)
LEVITICO 26:12 – “Ako’y Laging Lalakad Sa Gitna Ninyo” (2974)
MARCOS 13:9-13 – “Pagtitiis Hanggang Sa Wakas” (2975)
I CORINTO 7:14 – “Mga Banal Na Anak Ng Mga Magulang Na Mananampalataya” (2977)
JEREMIAS 3:15 – “Mga Pastol Ayon Sa Sariling Puso Ng Dios” (2979)
I PEDRO 3:7 – “Mga Lalaki, Makisama Sa Inyu-Inyong Asawa” (1) (3067)
I PEDRO 3:7 – “Mga Lalaki, Makisama Sa Inyu-Inyong Asawa” (2) (3068)
EXODO 20:24-26 – “Dambanang Itinayo sa Hindi Mga Tinapyasang Bato” (3069)
EXODO 12:13 – “Ang Dugo Ng Walang Hanggang Tipan” (3070)
LUCAS 17:11-17 – “Nasaan Ang Siyam?” (3071)
EFESO 1:3 – “Ang Dakilang Pasasalamat” (3072)
MGA GAWA 7:59 – “Kaaliwan Sa Kamatayan” (3073)
ISAIAS 35:7 – “Tubig Sa Disyerto” (3074)
MATEO 1:1-17 – “Ang Angkan Ni Jesus” (3075)
MATEO 1:18-25 – “Ang Hiwaga Ng Biyaya” (3076)
MATEO 2:13-23 – “Landas Na Binigyang-Daan Ng Mag Propesiya” (3077)
GENESIS 47:8-9 – “Ang Maigsi At Masama Nating Buhay” (3078)

RECENT TRANSLATIONS
AWIT 46:4-5 – “ANG PROBISYON NG DIOS SA KANYANG IGLESIA” (#3027)
EFESO 3:16-19 – “PANALANGIN PARA SA ESPIRITUAL NA KALAKASAN” (#3028)
I TIMOTEO 2:1-5 – “ANO ANG ATING GAGAWIN?” (#3029)
I PEDRO 3:15 – “HANDANG MAGTANGGOL” (#3030)
MGA GAWA 4:12 – “NAG-IISANG DAAN NG KALIGTASAN” (1) (#3031)
MGA GAWA 4:12 – “NAG-IISANG DAAN NG KALIGTASAN” (2) (#3032)
RUTH 1:16 – “PANANALITA PARA SA MGA MAG-AASAWA” (#3033)
II CORINTO 6:14-7:1 – “HUMIWALAY KAYO” (#3034)
AWIT 119:75-76 – “ANG KATAPATAN NG DIOS SA PANGUNGUMBABA SA ATIN” (#3035)
ISAIAS 38:17 – “LAHAT NG AKING MGA KASALANAN AY ITINAPON SA LIKURAN NG DIOS” (#3036)
LUCAS 17:5 – “PANGINOON, DAGDAGAN MO ANG PANANAMPALATAYA NAMIN” (#3037)
LEVITICO 1:4-5 – “ANG PAGTUBOS”(#3038)
ROMA 3:25-26 – “ANG KRUS” (#3039)
JUAN 19:17-18 – “GOLGOTA” (#3040)
JUAN 5:28-29 – “ANG DARATING NA ORAS NG PAGKABUHAY NA MULI” (#3041)
MGA HUKOM 18:7,10,28 – “MALING PALAGAY NG KAWALANG-PANGANIB” (#3042)
MARCOS 5:1-20 – “ANG GADARENONG INAALIHAN NG DEMONYO” (#3043)
LUCAS 15:18 – “TITINDIG AKO AT PUPUNTA SA AKING AMA” (#3044)
JUAN 15:2 – “ANG MABUNGANG MANANAMPALATAYA” (#3045)
MATEO 14:22-33 – “LUMALAKAD SA IBABAW NG TUBIG” (#3046)
MGA GAWA 2:37 – “NASAKTAN ANG PUSO” (#3047)
I PEDRO 4:3-5 – “PAANO TAYO MAMUMUHAY?” (1) (#3048)
I PEDRO 4:3-5 – “PAANO TAYO MAMUMUHAY?” (2) (#3049)
AWIT 27:1 – “ANG KAWALANG-TAKOT NG PANANAMPALATAYA” (#3050)
LUCAS 7:36S – “HUMAYO KANG PAYAPA”(#3051)
AWIT 32:5 – “KAGINHAWAHAN SA KABIGATAN NG KASALANAN” (#3052)
MGA KAWIKAAN 25:15 – “ANG DILANG BUMABALI NG MGA BUTO” (#3053)
I CORINTO 8:1-3 – “ANG PAG-IBIG NA NAGPAPATIBAY” (#3054)
FILIPOS 3:9 – “MATAGPUAN SA KANYA” (#3055)
EXODO 11:7 – “ANG PAGKAKAIBANG GINAWA NG DIOS” (3056)
EFESO 6:11 – “TINAWAG UPANG MAKIPAGDIGMA” (3057)
ISAIAS 61:10 – “PAG-AASAWA SA KATUWIRAN” (3058)
MATEO 15:21-28 – “HINDI MAPIPIGIL NA PANANAMPALATAYA” (3059)
MGA HUKOM 13:12-14 – “PAGPAPALAKI SA MGA ANAK UPANG MAGING BANAL” (3060)
MATEO 6:24 – “PAGLILINGKOD SA ISANG PANGINOON” (3061)
I PEDRO 3:5-6 – “MGA HALIMBAWA NG KAGANDAHANG PAMBABAE (1)” (3065)
I PEDRO 3:5-6 – “MGA HALIMBAWA NG KAGANDAHANG PAMBABAE (2)” (3066)
EFESO 6:4 – “HUBUGIN ANG ATING MGA ANAK” (#3654)
GENESIS 42:26-43-14 – “KAPAG TILA ANG LAHAT AY LABAN SA IYO” (#3667)
MGA COLOSAS 2:13-14 – “PANUNTUNAN NG DIOS SA PAG-UUGALI SA PAG-AASAWA” (#3676)
JOB 1 – “BAKIT NAGDURUSA ANG MATUWID?” (#3709)
JOB 2:1-10 – “KAPAG ANG MGA BAGAY AY HIGIT NA LUMALA” (#3710)
JOB 3 – “MGA SALITANG MALUNGKOT MULA SA ISANG TAONG KAHABAG-HABAG” (#3711)
JOB 16:2 – “ANG KAHABAG-HABAG NA MGA MANG-AALIW NI JOB” (#3712)
JOB 13:15 – “ANG GANAP NA PAGTITIWALA NI JOB SA DIOS” (#3713)
JOB 19:23-27 – “ANG PAG-ASA NI JOB SA MULING PAGKABUHAY” (#3714)
JOB 23:8-10 – “ANG PIGHATI AY PARA SA AKING KAPAKINABANGAN” (#3715)
JOB 9:1-4 – “PAANO AKO MAGIGING MATUWID SA HARAPAN NG DIOS” (#3716)
JOB 27:6 – “PINANINDIGAN NI JOB NA WALA SIYANG SALA” (#3717)
JOB 33:12 – “ANG DIOS AY DAKILA KAYSA TAO” (#3718)
LUCAS 23:33 – “IPINAKO SA KRUS KASAMA NG MGA KRIMINAL” (#3719)
JUAN 20:24-29 – “HUWAG MAG-ALINLANGAN KUNDI SUMAMPALATAYA” (#3720)
JOB 38:1-4 – “SUMAGOT ANG PANGINOON KAY JOB” (#3721)
JOB 42:1-6 – “SI JOB AY NAGSISI SA ALABOK AT MGA ABO” (#3722)
JOB 42:7-9 – “SINAWAY NG DIOS ANG MGA KAIBIGAN NI JOB” (#3723)
JOB 42:10-17 – “ANG PINAGPALANG WAKAS NG BUHAY NI JOB” (#3724)
JUAN 17:24-26 – “ANG PANALANGIN NI JESUS UPANG MAKASAMA TAYO” (#3725)
JUAN 14:1-13 – “AKO’Y PAPAROON UPANG IHANDA KO ANG LUGAR PARA SA INYO” (#3726)
I JUAN 4:1-3 – “INYONG SUBUKIN ANG MGA ESPIRITU” (#3727)
AWIT 103:13 – “HABAG NG ISANG AMA” (#3728)
EXODO 20:10-11 – “INGATANG BANAL ANG ARAW NG PANGINOON” (#3729)
ROMA 8:2 – “KALAYAAN” (#3730)
JONAS 1:1-2 – “BUMANGON KA, PUMAROON KA, AT SUMIGAW KA LABAN DOON” (#3731)
MATEO 12:41 – “MAY ISANG HIGIT NA DAKILA KAYSA KAY JONAS ANG NARITO” (#3743)
I CORINTO 1:17-25 – “PANGANGARAL, ANG KAPANGYARIHAN NG DIOS” (#3749)
AWIT 84:1-4 – “ANG KAGANDAHAN NG BAHAY NG DIOS” (#3750)
II CORINTO 9:15 – “SALAMAT SA DIOS!” (#3751)
MGA GAWA 20:28 – “BANAL NA PAGTATALAGA SA PANGANGARAL” (#3752)
HEBREO 4:12-13 – “ANG SUSI NG PANGANGARAL” (#3753)
MATEO 1:18 – “ANG KAHIMA-HIMALANG PAGLILIHI NI MARIA” (#3754)
LUCAS 2:13-14 – “ANG AWIT NG MGA ANGHEL” (#3755)
AWIT 37:27-28 – “ANG MGA BANAL NG DIOS AY INIINGATAN” (#3756)
MATEO 25:1-13 – “NAGHAHANDA SA PAGBABALIK NI CRISTO” (#3757)
HEBREO 11:32-39 – “PANANAMPALATAYA: LAKAS UPANG MAKAPAGTIIS (1)” (#3758)
HEBREO 11:32-39 – “PANANAMPALATAYA: LAKAS UPANG MAKAPAGTIIS (2)” (#3759)
HEBREO 12:1-2 – “TUMAKBONG MAY PAGTITIIS SA TAKBUHIN” (#3760)
AWIT 16:2-3 – “SINO ANG NAKIKINABANG SA MABUBUTI NATING GAWA?” (#3761)
AWIT 16:5-6 – “SI JEHOVAH ANG AKING PILING BAHAGI” (#3762)
AWIT 16:8 – “ANG PANGINOON LAGI SA AKING HARAPAN” (#3763)
AWIT 16:9-11 – “MATAGUMPAY NA HINAHARAP ANG KAMATAYAN” (#3764)
ISAIAS 52:13-15 – “ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 1: ANG KANYANG TAGUMPAY SA PAGDURUSA” (#3765)
ISAIAS 53:1-3 – “ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 2: ANG TAONG NALULUMBAY” (#3766)
ISAIAS 53:4-6 – “ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 3: ATING KAHALILI” (#3767)
ISAIAS 53:7-9 – “ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 4: KANYANG KATAHIMIKAN SA PAGDURUSA” (#3768)
ISAIAS 53:10-12 – “ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 5: ANG TAGUMPAY NG KANYANG MISYON” (#3769)
HEBREO 10:19-21 – “ANG PINAKADAKILA NATING PRIBILEHIYO” (#3771)
HEBREO 10:22 – “LUMAPIT SA DIOS” (#3772)
HEBREO 10:23 – “HINIKAYAT NA MAGTIYAGA” (#3773)
HEBREO 10:24 – “PAGSASAALANG-ALANG AT PAGGISING SA ISA’T ISA” (#3774)
HEBREO 10:25 – “BAKIT PUPUNTA SA IGLESIA” (#3776)
MGA GAWA 4:1-4 – “ANG PAGBUBUHOS NG ESPIRITU SANTO” (#3777)
HEBREO 10:25 – “ANG KAHALAGAHAN NG PAGIGING KAANIB SA IGLESIA” (#3778)

2002 MESSAGES
Lucas 21:34-36 – “Ang Pang-Bagong Taon Na Pangangaral Ng Ating Panginoon” (#3079)
I Mga Cronica 12:32 – “Mga Lalaki Sa Mga Panahong Ito” (#3080)
II Corinto 11:3 – “Ang Pag-aalalang Pag-ibig Para Sa Kasintahan Ni Cristo” (#3082)
Jeremias 30:18-19 – “Muling Itinayo Ang Jerusalem” (#3097)
Juan 14:26 – “Ang Pagdating Ng Mang-aaliw” (#3098)
Awit 62:8 – “Pagbubuhos Ng Ating Puso Sa Dios” (#3099)
Roma 5:12 – “Ang Pangkalahatang Hatol Ng Kamatayan” (#3100)
Lucas 12:13-21 – “Ang Mayamang Hangal” (#3101)
Filipos 1:21 – “Ang Mabuhay Ay Si Cristo, Ang Mamatay Ay Pakinabang” (#3102)
II Corinto 5:6-8 – “Lumalakas Sa Pananampalataya, Hindi Sa Paningin” (#3103)
Roma 7:24-25 – “Kaligtasan Mula Sa Katawang Ito Ng Kamatayan” (#3105)
Juan 12:24-26 – “Namamatay Upang Mabuhay” (#3106)
Apocalipsis 21:4 – “Hindi Na Magkakaroon Ng Kamatayan” (#3107)
Job 19:25-27 – “Makikita Ko Ang Diyos Sa Aking Laman” (#3108)
Juan 17:3 – “Ito Ang Buhay Na Walang Hanggan” (#3109)
Lucas 23:32-43 – “Ang Pangako Ng Paraiso” (#3110)
Juan 19:30 – “Natupad Na” (#3111)
Deuteronomio 6:6-7 – “Buong Sikap Na Tinuturuan Ang Ating Mga Anak” (#3112)
Efeso 6:4 – “Matibay Na Paniniwala Sa Cristianong Edukasyon” (#3113)
Genesis 17:1 – “Lumakad Ka Sa Harapan Ko” (#3114)
Mga Bilang 25:9-11 – “Biblikal Na Pagkalalaki” (#3115)
Colosas 3:19 – “Mga Ama Ng Tipan (2)” (#3117)
I Tesalonica 2:7-12 – “Mga Amang Nag-aaruga” (#3118)
I Tesalonica 2:7-12 – “Mga Ulirang Ama” (#3119)
I Tesalonica 2:11-12 – “Mabibisang Ama” (#3120)
Roma 4:7-8 – “Ang Ebanghelyo Ng Repormasyon” (#3121)
Ruth 1:1-6 – “Ruth: Malungkot Na Paninirahan Sa Moab” (#3122)
Ruth 1:6-18 – “Tapat Hanggang Sa Kaibuturan” (#3123)
Ruth 1:19-22 – “Pinauwi” (#3124)
Ruth 2 – “Sa Ilalim Ng Kanyang Mga Pakpak” (#3126)
Ruth 3 – “Ruth: Naghahanap ng Tahanan” (#3127)
Ruth 4:1-12 – “Ruth: Siya’y Aking Tutubusin” (#3128)
Ruth 4:12-22 – “Ruth: Ang Kanyang Pangalan Ay Mananatili Magpakailanman” (#3129)

2003 MESSAGES
Juan 17:17 – Maglaan Ng Panahon Upang Magpakabanal (#3131)
Job 1:8 – Ang Ilaw Ng Isang Mabuting Halimbawa (#3132)
Mga Kawikaan 15:17 – Ang Malaking Kabutihan Ng Pamilya Ng Pag-ibig (#3133)
Eclesiastes 7:27-28 – Isa Sa Sanglibo (#3134)
Mga Awit 113:9 – Masasayang Mga Ina (#3135)
Colosas 3:18 – Masunuring Mga Maybahay (#3136)
Mga Awit 27:4 – Pangalangin Bilang Mag-asawang Lalaki At Babae (#3137)
Mga Awit 144:11-12 – Ang Ating Panalangin Para Sa Ating Mga Anak (#3138)
II Pedro 3:18 – Umunlad Sa Biyaya (#3139)
Efeso 4:14-15 – Lumago! (#3140)
Juan 15:1 – Manatili Sa Kanya (#3141)
I Timoteo 6:11-12 – Lumaban Ng Mabuting Pakikipaglaban (#3142)
Mga Awit 31:5 – Sa Iyong Mga Kamay (#3143)
Mga Awit 27:14 – Maghintay Sa Panginoon (#3144)
Marcos 15:6-15 – Hinatulan Ng Kamatayan Si Jesus (#3145)
Lucas 24:36-46 – Ang Nabuhay Na Panginoon At Ang Tinipong Iglesia (#3146)
I Corinto 15:35-38 – Ang Muling Pagkabuhay Ng Katawan (#3147)
Colosas 4:2 – Magpatuloy Sa Pananalangin (#3148)
I Timoteo 2:15 – Ang Mataas Na Pagkatawag Ng Pagiging Ina (#3149)
Isaias 5:20 – Mapait Ang Matamis (1) (#3150)
Isaias 5:20 – Mapait Ang Matamis (2) (#3151)
Juan 14:1-3 – Ako’y Paparoon Upang Ihanda Ko Ang Lugar Para Sa Inyo (#3152)
I Juan 4:1-3 – Subukin Ang Mga Espiritu (#3153)
Mta Awit 103:13 – Ang Kahabagan Ng Ama (#3154)
Mga Awit 139:1-6 – Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat: (1) Ang Ganap Niyang Kaalaman Sa Kanyang Hinirang (#3155)
Mga Awit 139:7-12 – Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat: (2) Ang Kanyang Pagka-Nasa Lahat-Ng-Dako (Omnipresence) (#3156)
Mga Awit 139:13-16 – Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat: (3) Ang Kanyang Walang Hanggang Kaalaman Sa Kanyang Mga Hinirang (#3157)
Mga Awit 139:17-18 – Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat: (4) Ang Kanyang Mahalagang Pag-iisip (#3158)
Mga Awit 139:19-22 – Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat: (5) Ang Ating Pagkapoot Sa Kanyang Mga Kaaway (#3159)
Mga Awit 139:23-24 – Si Jehovah Ang Dios Na Nakakaalam Ng Lahat: (6) Ang Ating Panalangin Para Sa Banal Na Pagsisiyasat (#3160)
Mga Awit 119:105 – Banal Na Kasulatan: (1) Liwanag Sa Aking Landas (#3161)
II Pedro 1:20-21 – Banal Na Kasulatan: (2) Ang Sumulat Nito (#3162)
II Timoteo 3:16-17 – Banal Na Kasulatan: (3) Ang Awtoridad At Pakinabang Nito (#3163)
Apocalipsis 22:18-19 – Banal Na Kasulatan: (4) Ang Pagka-Kumpleto Nito (#3164)
Juan 10:35 – Banal Na Kasulatan: (5) Ang Pagkadi-Maaaring Magkamali (Infallibility) Nito (#3165)
Deuteronomio 30:11-14 – Banal Na Kasulatan: (6) Ang Kanyang Kalinawan (#3166)
Deuteronomio 11:12 – Edukasyong Pang-Cristiano (#3167)
Mga Taga-Roma 15:5-7 – Magkaisang Pag-iisip Aa Pag-aasawa (#3168)
Efeso 5:8 – Magsilakad Na Gaya Ng Mga Anak Ng Kaliwanagan (#3169)
Galacia 6:9 – Huwag Mapagod Sa Paggawa Ng Mabuti (#3170)
Mga Awit Ni Solomon 5:1-8 – Espiritual Na Pananamlay (#3171)
Mga Taga-Roma 1:16 – Pagpapanumbalik Ng Biblikal Na Ebanghelyo (1) (#3172)
Mga Taga-Roma 1:16 – Pagpapanumbalik Ng Biblikal Na Ebanghelyo (2) (#3173)
Mga Awit 128 (1) – Ang Pinagpalang Pag-aasawa (1) (#3174)
Mga Awit 128 (2) – Ang Pinagpalang Pag-aasawa (2) (#3175)
Mga Gawa 27:23 – Nagmamay-ari Sa Akin (#3176)
I Cronica 29:13-15 – Lahat Ay Sa Dios, Wala Sa Sarili (#3177)
Tito 2:11-12 – Ang Pagpapakita Ng Biyaya Ng Dios (#3178)
Tito 3:3-4 – Ang Pagpapakita Ng Kabutihan At Pag-ibig Ng Dios (#3179)
II Timoteo 1:9-10 – Ang Paglitaw Ng Naghahatid Ng Kawalang-maliw Na Biyaya (#3180)
I Timoteo 1:15 – Bakit Naparito Si Jesus (#3181)
Daniel 5:17-31 – Mene, Mene, Tekel, Upharsin (#3182)

2004 MESSAGES
Exodo 13:17-22 – Ang Matalinong Pagpatnubay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia (#3183)
Mateo 7:21-23 (1) – Ang Mga Tanda Ng Mga Anak Ng Dios (1) (#3184)
Mateo 7:13-14 – Pagpasok Sa Kaharian Sa Pamamagitan Ng Makipot Na Pintuan (#3186)
Mga Gawa 1:18 – Ang Tapat Na Saksi: (1) Ang Ating Pagkatawag (#3187)
Isaias 43:12 – Ang Tapat Na Saksi: (2) Ang Ating Pangganyak (#3188)
Efeso 4:17-18 – Ang Tapat Na Saksi: (3) Ang Ating Mga Limitasyon (#3189)
Mga Taga-Roma 10:1 – Ang Tapat Na Saksi: (4) Ang Ating Kasangkapan (#3190)
Mga Awit 51:11-12 – Huwag Mong Bawiin Ang Iyong Banal Na Espiritu Sa Akin! (#3204)
Filipos 4:6-7 – Panalangin: Sagot Ng Dios Sa Pagkabalisa! (#3205)
Efeso 5:22-28 – Paglutas Sa Mga Hidwaan Sa Pag-aasawa (1) (#3206)
I Corinto 13 – Paglutas Sa Mga Hidwaan Sa Pag-aasawa (2) (#3207)
Efeso 5:25 – Ang Pagkatawag Sa Mga Asawang Lalaki At Babae (1) (#3208)
Efeso 5:22-24 – Ang Pagkatawag Sa Mga Asawang Lalaki At Babae (2) (#3209)
I Corinto 10:31 – Mga Dapat Unahin Sa Pag-aasawa (1) (#3210)
I Corinto 10:31 – Mga Dapat Unahin Sa Pag-aasawa (2) (#3211)
Tito 2:1-5 – Ang Papel Ng Babae Bilang Asawa At Ina (1) (#3212)
Tito 2:1-5 – Ang Papel Ng Babae Bilang Asawa At Ina (2) (#3213)
Eclesiastes 7:1 – Ang Mas Mabuting Buhay Na Darating (#3214)
II Mga Corinto 5:1 – Pauwi Na (#3215)
Isaias 41:10 – Ang Nananatiling Pangako (#3216)
Eclesiastes 12:1 – Kabataan, Alalahanin! (#3217)
Mga Taga-Roma 8:18 – Ang Kasalukuyang Pagtitiis Ay Tinimbang Sa Walang Hanggang Kaluwalhatian (#3219)
I Pedro 3:3-4 (1) – Ang Kagandahan ng Babaeng Cristiano (1) (#3220)
I Pedro 3:3-4 (2) – Ang Kagandahan Ng Babaeng Cristiano (2) (#3221)
Mga Panaghoy 3:41 – Ano Ang Langit? (#3222)
Hebreo 4:9 – Ang Walang Hanggang Kapahingahan Ng Mga Banal (#3223)
Apocalipsis 17:8 – Sino Ang Pupunta Sa Langit? (1) (#3224)
Apocalipsis 7:14 – Sino Ang Pupunta Sa Langit? (2) (#3225)
Mateo 25:41 – Ano Ang Impiyerno? (#3226)
Apocalipsis 14:11 – Tumakas Sa Walang Hanggang Apoy! (#3227)
Filipos 1:19 – Ang Mabuhay Ay Si Cristo, Ang Mamatay Ay Pakinabang (#3228)
Habakuk 3:17-19 – Gayunma’y Magagalak Ako Sa Panginoon (#3229)
Mateo 1:18-25 – Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Jesus (#3230)
Mateo 16:16 – Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Cristo (#3231)
Juan 20:8 – Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Ang Tanging Bugtong Na Anak At Panginoon (#3232)
Mateo 1:23 – Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Emmanuel (#3233)
Mateo 16:18 – Itatayo Ko Ang Aking Iglesia (#3234)

2005 MESSAGES
Lucas 12:35-38 – “Mga Aliping Mapagbantay” (#3235)
Awit ng Mga Awit 5:16 – “Siya’y Totoong Kanais-nais Sa Akin” (#3237)
Awit 56:3-4 – “Nagtitiwala At Hindi Natatakot” (#3238)
Juan 17:24 – “Kasama Si Jesus Sa Kanyang Kaluwalhatian” (#3239)
Mateo 5:3 – “Mapapalad Ang Dukha Sa Espiritu” (#3240)
Matthew 5:4 – “Mapapalad Ang Mga Nahahapis” (#3241)
Mateo 5:5 – “Mapapalad Ang Mga Mapagpakumbaba” (#3242)
Mateo 5:6 – “Mapapalad Ang Mga Nagugutom At Nauuhaw Sa Katuwiran” (#3243)
Mateo 5:7 – “Mapapalad Ang Mga Mahabagin” (#3244)
Mateo 5:8 – “Mapapalad Ang May Malinis Na Puso” (#3245)
Marcos 15:38 – “Ang Pagkakapunit Sa Tabing” (#3246)
Juan 20:24-29 – “Huwag Mag-alinlangan, Kundi Sumampalataya” (#3247)
Mateo 5:9 – “Mapapalad Ang Mga Mapagpayapa” (#3248)
Awit Ng Mga Awit 6:1-3 – “Saan Matatagpuan Ang Aking Minamahal” (#3250)
I Corinto 16:15-18 – “Itinalaga Sa Paglilingkod Sa Mga Banal” (#3251)
Mga Gawa 4:12 – “Nag-iisang Daan Ng Kaligtasan” (#3252)
Ruth 1:16 – “Pananalita Sa Mga Mag-aasawa” (#3254)
Awit 44:20 – “Espiritual Na Pagkalimot (Alzheimer’s)” (#3255)
Efeso 5:32 – “Pagka-malapit Sa Pag-aasawa” (#3256)
II Mga Hari 4:8-37 – “Ang Dakilang Babae Ng Sunem” (#3260)
I Pedro 4:9-11 – “Paggamit Ng Kagandahang Loob Sa Bawat Isa” (#3262)
Mateo 25:31-46 – “Ang Mga Tupa Ay Ibinukod Sa Mga Kambing” (#3263)
Mga Gawa 2:39 – “Tinawag Mula Sa Nasa Malapit At Nasa Malayo” (#3264)
Mga Kawikaan 22:6 – “Pagsasanay Sa Ating Mga Anak” (#3265)
Awit 103:13 – “Pagkahabag Sa Ating Mga Anak” (#3266)
I Samuel 3:13 – “Pagsaway Sa Ating Mga Anak” (#3267)
Tito 2:4-5 – “Pagpapalaki Sa Ating Mga Anak” (#3268)
II Samuel 12:10-23 – “Pananalangin Sa Ating Mga Anak” (#3269)
Deuteronomio 4:9-10 – “Magturo Bilang Isang Saksi” (#3270)
Awit 8:2 – “Mula Sa Bibg Ng Mga Sanggol” (#3271)
Awit 119:11 – “Ating Iniingatan Ang Salita Ng Dios Sa Ating Mga Puso” (#3272)
Exodo 36:4-7 – “Higit Kaysa Kailangan” (#3274)
Mateo 5:13-16 – “Mamuhay Bilang Ilaw Ng Ebanghelyo” (#3275)
II Hari 5:1-5 – “Ang Patotoo Ng Isang Bihag Na Dalagita” (#3276)
Zacaria 4:6 – “Hindi Sa Pamamagitan Ng Lakas, Kundi Sa Pamamagitan Ng Aking Espiritu” (#3277)
Galacia 1:6-9 – “Ang Repormasyon At Pagbabalik Sa Ebanghelyo Ng Biyaya” (#3278)
Mateo 24:12-13 – “Pagtitiis Sa Lapastangang Panahon” (#3279)
Juan 5:39 – “Pagtitiis Sa Pamamagitan Ng Pagsasaliksik Ng Kasulatan” (#3280)
Filipos 4:11-13 – “Pagpapasalamat Sa Pamamagitan Ng Kasiyahan” (#3281)
Awit 145:4 – “Pagpapatuloy Mula Sa Isang Henerasyon Hanggang Sa Susunod” (#3282)
Isaias 9:6 – “Ang Sanggol Na Si Jesus, Prinsipe ng Kapayapaan” (#3283)
Luke 1:51-53 – “Ang Sanlibutan Ay Nabaliktad” (#3284)
Juan 3:16 – “Ang Tanging Paliwanag Sa Pasko” (#3285)
I Timoteo 1:15 – “Bakit Pumarito Si Jesus” (#3286)

2006 MESSAGES
Awit 119:105 – “Mga Ilawan Sa Ating Daraanan Ngayong 2006” (#3287)
Hebreo 13:3 – “Alalahanin Ang Mga Kapatid Nating Pinag-uusig” (#3288)
Awit Ng mga Awit 1:5-6 – “Ako’y Maitim, Ngunit Kahali-halina” (#3289)
Awit 139:14 – “Kakila-kilabot At Kamangha-manghang Ginawa” (#3290)
Awit Ng Mga Awit 2:3 – “Si Jesu Cristo, Ang Puno Ng Mansanas” (#3291)
Awit Ng Mga Awit 2:4 – “Ang Watawat Ng Pagmamahal Niya Ay Sa Atin” (#3292)
Awit 37:4 – “Sa Panginoon Ikaw ay Magpakaligaya” (#3293)
Mga Taga-Roma 13:13-14 – “Isuot Ang Panginoong Jesu Cristo” (#3294)
Tito 2:11-13 – “Ang Buhay Na Itinuturo Sa Atin Ng Biyaya Upang Ipamuhay” (#3295)
Lucas 6:40 – “Turuan Ang Ating Mga Anak Na Manalangin” (#3296)
Marcos 15:35-37 – “Ang Kahuli-hulihang Suka” (#3297)
Marcos 15:37 – “Matagumpay Na Namatay Si Jesus” (#3298)
Mateo 27:51b – “At Ang Lupa Ay Nayanig” (#3299)
Mateo 27:52-53 – “Nabuksan Ang Mga Libingan At Ang Mga Banal Ay Bumangon” (#3300)
Marcos 15:39 – “Tunay Na Ito Ang Anak Ng Dios!” (#3301)
Ecclesiastes 7:27-28 – “Isa Sa Isang Libo” (#3306)
Mateo 18:1-5 – “Malibang Kayo’y Magbago” (#3307)
Nehemias 3:4-6 – “Ang Bayan Ay May Pag-iisip Na Gumawa” (#3312)
Hebreo 13:3 – “Alalahanin Ang Mga Kapatid Nating Pinag-uusig” (#3329)
Mga Taga-Roma 3:27-28 – “Ang Pananampalataya Ang Wakas Ng Lahat Ng Pagmamalaki” (#3330)
Mikas 5:2 – “Walang Hanggang Pinuno Mula Sa Maliit Na Bethlehem” (#3336)
Juan 1:1-14, 14, 29 – “Ang Karingalan At Kaluwalhatian Ng Pagkakatawang-tao” (#3337)
Lucas 2:6-7 – “Ipinanganak Sa Sabsaban” (#3338)
Jeremias 48:11 – “Isinalin Mula Sa Isang Sisidlan Patungo Sa Isa Pa” (#3339)

2007 MESSAGES
Juan 17:24 – “Kasama Siya Sa Kanyang Kaluwalhatian” (#3341)
Job 31:13-15 – “Ang Dios Ay Gumagawa Sa Bawat Sinapupunan (1)” (#3342)
Job 31:13-15 – “Ang Dios Ay Gumagawa Sa Bawat Sinapupunan (2)” (#3343)
Juan 6:35 – “Ako Ang Tinapay Ng Buhay” (#3344)
Juan 10:11 – “Ako Ang Mabuting Pastol” (#3345)
Juan 8:12 – “Ako Ang Ilaw Ng Sanlibutan” (#3346)
Juan 10:9 – “Ako Ang Pintuan Ng Kulungan Ng Mga Tupa” (#3347)
Juan 11:25-26 – “Ako Ang Muling Pagkabuhay At Ang Buhay” (#3348)
Juan 14:6 – “Ako Ang Daan” (#3349)
Juan 15:1-8 – “Ako Ang Tunay Na Puno Ng Ubas” (#3350)
Juan 8:58 – “Ako Nga” (#3351)
Isaias 53:10 – “Ang Kaluguran Ng Dios Na Mabugbog Ang Kanyang Anak” (#3352)
Apocolipsis 1:17-18 – “Ako Ang Siyang Nabubuhay” (#3353)
II Corinto 5:1 – “Pauwi Na” (#3354)
Mateo 25:31-46 – “Ang Pagbabalik Ng Hari” (#3355)
I Juan 3:11 – “Ang Mensaheng Narinig Buhat Nang Pasimula” (#3356)
Awit 43 – “Sa Dios, Ako’y Pupunta Na Sa Akin Ay Malabis Na Kagalakan” (#3357)
Awit 113:9 – “Masayang Ina Ng Mga Anak” (#3358)
Mga Taga-Roma 8:14-16 – “Ang Pinangunahan Ng Espiritu Ay Mga Anak Ng Dios” (#3360)
Filipos 2:15 – “Lumiliwanag Tulad Ng Mga Ilaw Sa Sanlibutan” (#3361)
Daniel 1:8 – “Si Daniel Sa Babilonia” (#3362)
II Pedro 3:5-7 – “Itinagalaga Sa Pagkawasak” (#3363)
Mateo 15:21-28 – “Habag Sa Mga Aso” (#3364)
Filipos 3:8 – “Kalugihan Upang Magkamit” (#3365)
Marcos 8:34 – “Ang Mga Tunay Na Tagasunod Ni Cristo” (#3366)
Awit 139:23-24 – “Siyasatin At Alamin” (#3367)
Efeso 6:11-12 – “Pakikibaka Laban Kampon Ng Kadiliman” (#3368)
Isaias 53:6 – “Naliligaw Na Tupa” (#3369)
Awit 27:14 – “Maghintay Sa Panginoon” (#3370)
I Tesalonica 4:13-18 – “Ang Huling Pagtitipon Ng Iglesia” (#3371)
I Tesalonica 5:1-6 – “Nagbabantay Sa Pagbabalik Ni Cristo” (#3372)
Mateo 15:10-11, 15-20 – “Ang Puso Ang Nagpaparumi Sa Tao” (#3373)
Genesis 2:18-25 – “Ang Pag-aasawa Ay Kaloob Ng Dios” (#3375)
Genesis 2:24 – “Ang Disenyo Ng Dios Sa Pag-aasawa” (#3376)
Colosas 2:13-14 – “Ang Panuntunan Ng Dios Sa Pag-uugali Sa Pag-aasawa” (#3377)
Colosas 3:12-13 – “Batas Pangkasuotan sa Pag-aasawa” (#3378)
Efeso 5:25-27 – “Pag-ibig Ng Mga Asawang Lalaki Na Tulad Kay Cristo” (#3379)
Efeso 5:26-27 – “Mga Asawang Lalaki, Umibig Ng May Layunin” (#3380)
Efeso 5:23 – “Ang Asawang Lalaki Ang Ulo Ng Kanyang Asawa” (#3381)
Mga Taga-Roma 3:29-30 – “Ang Pagpapawalang-sala Sa Pamamagitan Ng Pananampalataya Ay Ang Katolikong Ebanghelyo” (#3382)
Efeso 5:23 – “Mangalaga At Magbigay” (#3383)
Efeso 5:22-24 – “Ang Pagpapasakop Ng Asawang Babae Sa Kanyang Asawa” (#3384)
Awit 69:30-32 – “Sa Pasasalamat Siya’y Aking Dadakilain” (#3385)
I Pedro 3:5-6 – “Isang Mabuting Halimbawa Ng Walang Takot Na Pagpapasakop” (#3386)
Hebreo 1:4ss – “Sambahin Siya Ng Lahat Ng Mga Anghel Ng Dios” (#3388)
Lucas 2:19 – “Pagbulay-bulayan Ang Cristong Sanggol Sa Iyong Puso” (#3389)
Job 14:14 – “Hanggang Sa Dumating Ang Pagbabago Ko” (#3391)

2008 MESSAGES
Exodo 13:17-22 – “Ang Matalinong Pag-akay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia” (#3392)
Mateo 28:11 – “Bibigyan Ko Kayo Ng Kapahingahan” (#3393)
Mga Awit 56:3-4 – “Nagtitiwala At Hindi Natatakot” (#3395)
Isaias 53 – “Ang Mga Pagdurusa Ng Krus” (#3401)
Roma 8:1 – “Ang Kapangyarihan Ng Krus” (#3402)
I Corinto 15:3-4 – “Ang Kapangyarihan Ng Muling Pagkabuhay Ni Cristo” (#3403)
Exodo 17:8-16 – “Pakikipaglaban Sa Ilalim Ng Watawat Ng Umakyat Nating Hari” (#3409)
I Pedro 3:3-6 – “Mga Anak Na Babae Ni Sara” (#3410)
Isaias 44:3-5 – “Aking Ibubuhos Ang Aking Espiritu Sa Mga Anak Mo” (#3411)
Awit Ng Mga Awit 8:6-7 – “Ilagay Mo Akong Pinakatatak Sa Iyong Puso” (#3412)
I Juan 4:1-6 – “Nalalamang Ang Dios Ay Nananatili Sa Akin” (#3413)
Lucas 10:25-37 – “At Sino Ang Aking Kapwa?” (#3414)
Awit 32:5 – “Ipinahahayag Ang Aking Kasalanan” (#3415)
Roma 12:1 – “Pag-aalay Ng Ating Mga Katawan Na Isang Handog” (#3416)
Juan 10:24-31 – “Maliwanag Na Ang Cristo” (#3417)
Awit 46:8-11 – “Ako Ang Dios” (#3418)
Job 1:20-21 – “Ang Kapahayagan Ni Job” (#3419)
Hebreo 4:1-2 – “Mag-ingat Na Baka Hindi Tayo Makaabot” (#3420)
Roma 9:21 – “Ang Banal Nating Magpapalayok” (#3422)
Juan 8:1-11 – “Humayo Ka At Huwag Ka Nang Magkasala” (#3423)
II Timoteo 4:3-5a – “Tumalikod Sa Katotohanan” (#3424)
Mga Kawikaan 1:7 – “Nagnanasa Ng Kaalaman” (#3425)
I Corinto 8:1-3 – “Kaalaman Laban Sa Kaalaman At Pag-ibig” (#3426)
Efeso 2:11-15 – “Nasira Ang Pader Ng Paghahati” (#3427)
Mateo 6:25-26 – “Ang Kahangalan Ng Pag-aalala” (#3428)
Awit 68:6 – “Ang Pamilyang Kaloob Ng Dios” (#3429)
Roma 6:3-4 – “Ang Lakad Ng Nabautismuhan Sa Panibagong Buhay” (#3430)
I Corinto 10:1-2 – “Pagtawid Sa Dagat Na Pula” (#3431)
Isaias 56:3-7 – “Pangalan Na Higit Na Mabuti Kaysa Mga Anak Na Lalaki At Babae” (#3432)
I Pedro 4:9 – “Maging Mapagpatuloy” (#3433)
Roma 11:6 – “Pagbalik Sa Ebanghelyo Ng Biyaya” (#3434)
Filipos 3:8-12 – “Ang Nangingibabaw Na Kadakilaan Ni Jesu Cristo” (#3435)
Marcos 5:21-43 – “Talitha Cumi” (#3436)
Juan 17:24 – “Kasama Si Jesus Sa Kanyang Kaluwalhatian” (#3437)

2009 MESSAGES
Mateo 5:14-16 – Kayo Ang Ilaw Ng Sanglibutan (#3444)
Mga Kawikaan 17:6 – Itanghal ang Ating Pamilya na may Kaluwalhatian (#3445)
Mga Taga-Roma 1:16 – Ang Kapangyarihan at Pangangailangan ng Pangangaral (#3446)
Lucas 13:24 – Magsikap na Makapasok sa Makipot na Pintuan (#3447)
Mga Kawikaan 6:6-11 – Isaalang-alang Ang Langgam At Maging Matalino (#3448)
Mga Kawikaan 23:4-5 – Magtrabaho Hindi Upang Yumaman (#3449)
Job 38:22-23 – Mga Tipunan Ng Niyebe (#3450)
Mateo 6:34 – Biyaya Para Sa Araw Na Ito (#3451)
Marcos 15:1-5 – Si Jesus Sa Harapan Ni Pilato (#3452)
Marcos 15:6-15 – Hinatulang Mamatay Si Jesus (#3453)
Marcos 15:16-20 – Nilibak Si Jesus Ng Mga Kawal (#3454)
Marcos 15:20-23 – Ang Pagdurusa Ni Cristo (1) (#3455)
Marcos 15:24-32 – Ang Pagdurusa Ni Cristo (2) (#3456)
Marcos 15:33-34 – Si Jesus Ay Pinabayaan Ng Dios (#3457)
Lucas 24:36-46 – Pakikiisa Sa Ating Nagbangon Na Tagapagligtas (#3458)
Apocalipsis 1:17-18 – Ako Ang Siyang Nabubuhay (#3459)
Mga Taga-Roma 8:1 – Ngayo’y Wala Nang Kahatulan (#3460)
Mga Awit 77:11-12 – Aalalahanin Ko Ang Salita ng Panginoon (#3461)
I Pedro 3:3-4 – Mga Kababaihang Lumalakad Nang Nararapat (#3562)
Hebreo 6:20 – Ang Ating Mga Kaluluwa Ay Ipinondo Sa Kalangitan (#3563)
Mga Awit 43 – Sa Dios, Na Aking Malabis Na Kagalakan Ako’y Pupunta (#3564)
Mga Taga-Roma 8:14-16 – Ang Pinangunahan Ng Espiritu Ay Mga Bata (#3465)
I Timothy 4:12 – Huwag Hamakin Ng Sinuman Ang Kabataan Ng Tipan (#3466)
I Samuel 23:16-18 – Pinalalakas Ang Kamay Ng Bawat Isa Sa Dios (#3467)
II Corinto 8 – Pag-alaala Sa Ekonomiyang Reformed (#3468)
Exodo 16 – Ang Tinapay Na Nagmumula Sa Langit (#3469)
Lucas 16:2 – Magbigay Sulit Sa Iyong Pagiging Katiwala (#3470)
Mga Kawikaan 6:6-11 – Ang Pagkatawag sa Paggawa (#3471)
II Corinto 9:5-8 – Ang Biyaya Ng Pagbibigay (#3472)
Mga Kawikaan 23:4-5 – Magtrabaho Hindi Upang Yumaman (#3473)
Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474)
Hebreo 10:24-25 – Panatilihing Banal Ang Araw ng Panginoon (#3475)
Juan 8:1-11 – Humayo at Huwag Ka Nang Magkasala (#3476)
II Timoteo 4:3-5 – Magbalik Mula Sa Katotohanan (#3477)
Juan 17:3 – At Ito Ang Buhay Na Walang Hanggan (#3478)
Mga Kawikaan 1:7 – Paghahangad Ng Karunungan (#3479)
I Corinto 8:1-3 – Kaalaman Laban Sa Kaalaman Na May Pag-ibig (#3480)
Efeso 2:11-15 – Ang Pader Ng Paghahati Ay Nagiba (#3481)
Mateo 6:25-26 – Ang Kahibangan Ng Pagkabalisa (#3482)
Daniel 6 – Ang Pagsamba Sa Dios Ay Napanatili Sa Babilonia (#3483)
Mga Taga-Roma 9:21 – Ang Ating Banal Na Magpapalayok (#3484)
Juan 15:5 – Ganap Na Pagmakasalanan (#3485)
Juan 6:37 – Walang-Kondisyong Paghirang (#3486)
Juan 10:15 – Limitadong Pinaglaanan Ng Pagtutubos (#3487)
Juan 6:44 – Hindi Matatanggihang Biyaya (#3488)
Juan 17:11-12 – Ang Pagpapanatili Sa Mga Banal (#3489)
Habakuk 3:17-19 – Gayon Ma’y Magagalak Ako Sa Panginoon (#3490)
Isaias 35:1-2 – Ang Disyerto Ay Mamumulaklak Na Gaya Ng Rosas (#3491)
Isaias 35:3-6 – Kung Magkagayo’y Lulukso Ang Pilay (#3492)
Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3493)
Lucas 2:10-11 – Hatid Sa Iyo Ay Malaking Kagalakan (#3494)
Isaias 35:8-10 – Isang Lansangan Sa Pamamagitan Ng Disyerto (#3495)

2010 MESSAGES
Mga Awit 48:14 – Dios Natin at Gabay (#3496)
Lucas 11:1 – Ang Pribilehiyo at Pangangailangan ng Pananalangin (#3497)
Lucas 11:2 (a) – Pananalangin sa Ating Ama sa Langit (#3498)
Lucas 11:2 (b) – Sambahin Nawa ang Pangalan Mo (#3499)
Lucas 11:2 (c) – Dumating Nawa ang Kaharian ng Dios (#3500)
Lucas 11:2 (d) – Mangyari Nawa Ang Kalooban ng Dios (#3501)
Awit ng mga Awit 1:9f – Mga Lalaki Ibigin N’yo ang Inyong mga Asawang Babae (#3502)
Lucas 11:3 – Pananalangin Para sa Pang Araw-araw na Pagkain (#3503)
Lucas 11:4 (a) – Ipatawad sa Amin Ang Aming Mga Utang (#3504)
Lucas 11:4 (b) – Ang Panalangin ng Cristianong Kawal (#3505)
Mateo 6:13b – Katiyakan sa Panalangin (#3506)
Isaias 52:13-15 – Ang Kanyang Tagumpay sa Pagdurusa (#3507)
Isaias 53:1-3 – Isang Taong Nagdurusa (#3508)
Lucas 24:13-35 – Nag-aalab Na Puso At Mga Bukas Na Mata (#3509)
Isaias 53:4-6 – Ang Ating Kahalili (#3510)
Isaias 53:7-9 – Ang Kanyang Pananahimik sa Pagdurusa (#3511)
Isaias 53:10-12 – Ang Tagumpay ng Kanyang Misyon (#3512)
Mga Taga-Roma 1:16 – Ang Pangangailangan ng Pangangaral ng Ebanghelyo (#3513)
Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514)
Mateo 28:20 – Ang Pangako ni Jesus: Ako’y Sumasa Inyong Palagi (#3515)
Mga Gawa 2:1-4 – Ang Pagbubuhos Ng Banal na Espiritu (#3516)
Mga Taga-Roma 8:26-27 – Ang Pamamagitan Ng Espiritu Santo (#3517)
Mga Taga-Roma 8:31-32 – Hindi Ipinagkait ng Dios Ang Sarili Niyang Anak (#3518)
Mga Taga-Roma 8:33-34 – Wala ng Kahatulan! Si Cristo ang Siyang Namatay (#3519)
Mga Taga-Roma 8:35-37 – Higit pa sa Mga Mapagtagumpay (#3520)
Mga Taga-Roma 8:38-39 – Ang Di-Maihihiwalay na Pag-ibig ni Cristo (#3521)
Mga Taga-Roma 8:2 – Kalayaan (#3522)
Hebreo 13:5-6 – Pamumuhay sa Kapangyarihan ng mga Pangako ng Dios (#3523)
II Timoteo 4:7-8 – Ang Tunay na Buhay Kristiano (#3524)
Jeremias 33:3 – Ang Ginintuang Susi ng Panalangin (#3525)
II Timoteo 1:12 – Totoong Pananampalataya (#3526)
Mga Awit 19:1-6 – Paglikha (#3527)
Mga Taga-Roma 8:28 – Ang Lihim na Pangangalaga ng Dios (#3528)
Mateo 1:21 – Si Jesus ang Aking Tagapagligtas (#3529)
Isaias 33:19 – Ang Kristiyanong Edukasyon ay Edukasyon ng Tipan (#3530)
I Tesalonica 5:1-6 – Magbabantay Sa Pagbabalik ni Cristo (#3531)
Mateo 24:7-8 – Ang Pasimula ng Paghihirap sa Panganganak (#3532)
Mateo 24:6-7 – Bansa Laban sa Bansa (#3533)
Mateo 24:12-13 – Ang Napakagulong Lipunan (#3534)
Apocalipsis 6:5-6 – Hindi Balanseng Ekonomiya (#3535)
Mateo 24:14 – Ang Ebanghelyo ay Ipinangaral sa Lahat ng Bansa (#3536)
Marcos 13:21-23 – Ang Paglitaw ng Huwad na Kristianismo (#3537)
Apocalipsis 17:9-17 – Ang Paglitaw ng Kahariang Laban sa Kristiano (#3538)
II Thessalonians 2:3-4 – Ang Taong Makasalanan ay Nahayag (#3539)
Daniel 8:23-25 – Ang Kapayapaan ay Wawasak sa Marami (#3540)
Mateo 24:9-22 – Ang Matinding Kapighatian (#3541)
Mga Awit 65:1-3 – Nasisiyahan sa Utak at Taba (#3542)
Apocalipsis 16:10-16 – Tinipon Sa Armagedon (#3543)
Lucas 21:25-28 – Ang Panghuling Tanda ng Pagbabalik ni Cristo (#3544)
Ruth 4:11-12 – Ang Pagpapala Alinsunod sa Binhi ni Ruth (#3545)
Mateo 1:18 – Ang Busilak na Pagdadalang-tao ni Maria (#3546)
Lucas 2:13-14 – Ang Awit ng mga Anghel (#3547)

2011 MESSAGES
Hebreo 10:35-37 – Tiwala sa Pagdating ni Cristo (#3548)
Mga Awit 127:1 – Pagtatayo Ng Isang Cristianong Tahanan (#3549)
Genesis 2:21-25 – Ang Pagkakatalaga Ng Dios Sa Pag-aasawa (#3550)
Efeso 5:25-33 – Mga Asawang Lalaki Na Nagmamahal Sa Kanilang Mga Asawa (#3551)
Efeso 5:22-24 – Mga Maybahay Na Nagpapasakop Sa Kanilang Asawa (#3552)
Mga Awit 127:3 – Ang Cristianong Pananaw Sa Mga Anak (#3553)
I Corinto 13:4-8 – Tunay Na Pag-ibig (#3554)
Efeso 6:4 – Pagpapalaki Sa Ating Mga Anak (#3555)
Efeso 6:1-3 – Mga Anak Sundin Ninyo Ang Inyong Mga Magulang (#3556)
Josue 24:15 – Family Worship (#3557)
Juan 17:1-5 – Panalangin Ni Jesus Para Sa Kaluwalhatian Sa Pamamagitan Ng Krus (#3558)
Juan 17:6-10 – Panalangin Ni Jesus Para Sa Mga Kanya (#3559)
Juan 17:11-16 – Ang Panalangin Ni Jesus Sa Pangangalaga Sa Atin (#3560)
Juan 17:17-19 – Panalangin Ni Jesus Para Sa Ating Kabanalan (#3561)
Juan 17:20-23 – Panalangin Ni Jesus Para Sa Ating Pagkakaisa (#3562)
Juan 17:24-26 – Panalangin Ni Jesus Upang Makasama Natin Siya (#3563)
Juan 20:1-10 – Ang Hindi Lubos Na Walang Lamang Libingan (#3564)
Filipos 1:6 – Iningatan Ng Dios (#3565)
Tito 2:4-5 – Kalooban Ng Dios Sa Mga Ina (#3566)
Efeso 4:1-3 – Magsilakad Ng Nararapat Sa Iyong Pagkatawag (#3567)
Mga Awit 73:23-26 – Nakatingin Sa Dios Ng Buong-Kasapatan (#3568)
Hebreo 7:25 – Tagapamagitan Nating Laging Buhay (#3569)
Juan 14:1-3 – Ako’y Paroroon Upang Kayo’y Maipaghanda Ng Kalalagyan (#3570)
I Juan 4:1-3 – Subukin Ang Mga Espiritu (#3571)
Mga Awit 103:13 – Ang Kahabagan Ng Ama (#3572)
Exodo 20:10-11 – Ingatang Banal Ang Araw Ng Panginoon (#3573)
Mga Taga-Roma 8:2 – Kalayaan (#3574)
Jonas 1:1-2 – Magbangon, Humayo, At Humiyaw Laban Dito (#3575)
Jonas 1:3 – Ang Propetang Tumakas (#3576)
Jonas 1:4-15 – Ang Dios Na Hindi Bibitaw (#3577)
Jonas 2 – Panalangin Mula Sa Tiyan ng Isda (#3578)
Jonas 1:14-16 – Ang Pagbabagong-loob Ng Mga Paganong Manlalayag (#3579)
Jonas 3:1-4 – Ang Pangalawang Pagkakataon (#3580)
Jonas 3:5-9 – Ang Kamanghaan Ng Pagsisisi Ng Ninive (#3581)
Efeso 6:4 – Matibay Na Paniniwala Para Sa Edukasyong Pang-Cristiano (#3582)
Jonas 3:10 – Ang Pakikitungo Ng Dios Sa Mga Nagsising Makasalanan (#3583)
Jonas 4:1-5 – Isang Makasalanang Tugon Sa Soberanong Kaawaan (#3584)
Jonas 4:6-11 – Ang Saway Ng Dios Sa Nakasimangot Na Propeta (#3585)
Mateo 12:41 – Narito Ang Mas Dakila Kaysa Kay Jonas (#3586)
Mga Taga-Roma 15:5-7 – Kaisahan Ng Pag-iisip Sa Pag-aasawa (#3587)
Galacia 6:9 – Huwag Mapagod Sa Paggawa Ng Kabutihan (#3588)
Awit Ng Mga Awit 5:1-8 – Espiritual Na Pananamlay (#3589)
Mga Taga-Roma 1:16 – Pagpapanumbalik Ng Biblikal Na Ebanghelyo (1) (#3590)
Mga Taga-Roma 1:16 – Pagpapanumbalik Ng Biblikal Na Ebanghelyo (2) (#3591)
Efeso 5:23 – Pangalagaan At Pagkalooban (#3592)
Efeso 5:22-24 – Ang Pagpapasakop Ng Asawang Babae Sa Kanyang Asawa (#3593)
Mateo 6:34 – Biyaya Para Sa Kasalukuyan (#3594)
Isaias 35:1-2 – Ang Disyerto Ay Mamumulaklak Na Gaya Ng Rosas (#3595)
Isaias 35:3-6 – Kung Magkagayo’y Lulukso Ang Pilay (#3596)
Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597)
Isaias 35:8-10 – Isang Lansangan Sa Pamamagitan Ng Disyerto (#3598)
Lucas 2:10-11 – Hatid Sa Iyo Ay Malaking Kagalakan (#3599)

2012 MESSAGES
Josue 1:5-9 – Magpakatatag Habang Hinaharap Mo Ang Kinabukasan (#3600)
Ruth 1:1-6 – Pinapalo Ng Dios Ang Pamilyang Di-Matapat (#3601)
Ruth 1:7-18 – Ang Pagbabagong-Loob Ni Ruth (#3602)
Ruth 1:19-22 – Ang Pagbabalik Ni Naomi (#3603)
Ruth 2:1-17 – Ang Unang Pagkikita Nina Boaz At Ruth (#3604)
Ruth 2:18-23 – Pag-asa Para Sa Mga Hungkag (#3605)
Ruth 3:1-10 – Naghahangad Ng Kapahingahan Sa Pag-aasawa (#3606)
Ruth 3:11-18 – Boaz: Ang May Kahandaang Manunubos (#3607)
Ruth 4:1-10 – Ang Manunubos At Ang Kanyang Gawain (#3608)
Ruth 4:11-12 – Pagpalain Nawa Ng Dios Ang Iyong Pag-aasawa (#3609)
Ruth 4:13-22 – Isang Pinagpalang Wakas Sa Isang Magandang Aklat (#3610)
Mga Panaghoy 1:12 – Ang Kakaibang Paghihirap Ng Ating Tagapagligtas (#3612)
Juan 20:24-29 – Huwag Mag-alinlangan Kundi Sumampalataya (#3614)
I Juan 1:8-10 – Kung Ipinahahayag Natin … (#3615)
I Juan 2:3-6 – Katiyakan Sa Pamamagitan Ng Pagsunod (#3616)
I Juan 2:7-11 – Ang Pagsubok Ng Pag-ibig (#3617)
Nehemias 1 – Nehemias: Nang Marinig Ko, Ako’y Umiyak At Nanalangin (#3618)
Nehemias 2:1-10 – Nehemias: Nang Marinig Ko, Ako’y Umiyak At Nanalangin (#3619)
Nehemias 2:11-20 – Nehemias: Halikayo, Itayo Natin! (#3620)
Nehemias 3 – Nehemias: Ang Taong-bayan Ay May Isang Pag-iisip Sa Paggawa (#3621)
Nehemias 4 – Nehemias: Nagtatayo Na May Tabak At Dulos (#3622)
Nehemias 5 – Nehemias: Hindi Ba Marapat Na Kayo’y Lumakad Na May Takot Sa Dios (#3623)
Nehemias 6 – Nehemias: O Dios, Palakasin Mo Ang Aking Mga Kamay (#3624)
Nehemias 7 – Nehemias: Pagsasaayos Ng Mga Bagay (#3625)
Nehemias 8 – Nehemias: Ang Kapangyarihan Ng Pulpito (#3626)
Nehemias 9:1-31 – “Nehemias: Pagsamba Sa Dios Sa Liwanag Ng Kanyang Kabutihan” (#3627)
Nehemias 9:32-38 – “Nehemias: Huwag Mong Ituring Na Munting Bagay Ang Hirap Namin” (#3628)
Nehemias 10 – “Nehemias: Pananariwa Sa Tipan” (#3629)
Nehemias 11 – “Nehemias: Ang Jerusalem Ay Puno Ng Mga Batang Lalaki At Babae Na Naglalaro” (#3630)
Nehemias 12:27-47 – “Nehemias: Ang Pagtatalaga Ng Pader” (#3631)
Nehemias 13:1-3 – “Nehemias: Ang Hiwalay Na Buhay” (#3632)
Nehemias 13:4-14 – “Nehemias: Bakit Pinabayaan Ang Bahay Ng Dios” (#3633)
Nehemias 13:15-22 – “Nehemias: Bakit Nilapastangan Ang Araw Ng Sabbath” (#3634)
Nehemias 13:23-29 – “Nehemias: Magtataksil Ba Tayo Sa Pamamagitan Ng Magkahalong Pag-aasawa” (#3635)
Nehemias 13:30-31 – “Nehemias: Alalahanin Mo Ako, O Dios, Sa Ikabubuti” (#3636)
Efeso 1:1-2 – “Sulat Ni Cristo Sa Mga Taga Efeso” (#3637)
Efeso 1:4-6 – “Ang Paghirang sa Iglesia” (#3638)
Efeso 1:22-23 – “Si Cristo: Ang Ulo Ng Iglesia” (#3639)
Efeso 2:1-5 – “Kapanganakang-muli Sa Igesia Ni Cristo” (#3640)
Efeso 2:11-15 – “Ang Pader Ng Paghihiwalay Ay Giniba” (#3641)
Efeso 2:20-22 – “Ang Nag-iisang Pundasyon Ng Iglesia” (#3642)
Efeso 3:7-9 – “Pablo: Katiwala Ng Hiwaga” (#3643)
Efeso 4:1-3 – “Nagsisikap Na Mapanatili Ang Pagkakaisa” (#3644)
Efeso 4:11-12 – “Ang Kaloob Na Mga Pastor At Mga Guro” (#3645)
I Timoteo 4:4-5 – “Ang Bawat Nilalang Ay Tinatanggap Na May Pagpapasalamat” (#3646)
Efeso 4:31-32 – “Ang Tamang Pag-uugali Sa Iglesia” (#3647)
Efeso 5:8 – “Magsilakad Na Gaya Ng Mga Anak Ng Liwanag” (#3648)
Efeso 5:31-32 – “Ang Hiwaga Ng Pag-aasawa” (#3649)

2013 MESSAGES
Efeso 6:5-9 – “Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa” (#3655)
Efeso 6:13 – “Kunin Ang Buong Baluti Ng Dios” (#3656)
Genesis 37:1-11 – “Ang Dispalinghadong Pamilya Ni Jose” (#3657)
Genesis 39:1-6 – “Ang Kasipagan Ni Jose Sa Isang Di-karaniwang Lugar At Tungkulin” (#3659)
Genesis 39:6b-20 – “Nilabanan Ni Jose Ang Pagsasamantala Ng Mapang-akit Na Babae” (#3660)
Genesis 40 – “Si Jose Sa Bilangguan” (#3661)
Genesis 41:1-40 – “Si Jose ay Inalala At Dinakila” (#3662)
Genesis 41:41-57 – “Si Jose Na Punong Ministro” (#3663)
Juan 19:30 – “Natupad Na” (#3664)
I Corinto 15:20 – “Ngayon Si Cristo Ay Binuhay” (#3665)
Genesis 42:1-25 – “Ang Landas Ng Pagkakasundo” (#3666)
Genesis 43:15 – 44:13 – “Mapagmahal Na Disiplina” (#3668)
Genesis 44:14 – 45:15 – “Ako’y Si Jose” (#3669)
Genesis 45:16 – 46:34 – “Isang Di-malilimutang Pagsasama-sama Ng Pamilya” (#3670)
Genesis 47 – “Pinangalagaan Ang Israel Sa Ehipto” (#3671)
Genesis 48 – 49:22-26 – “Ang Basbas Kay Jose” (#3672)
Genesis 50:14-26 – “Ang Kapahayagan ni Jose tungkol sa Probidensya” (#3673)
Genesis 2:18-24 – “Ang Pag-aasawa Ay Bigay Ng Dios” (#3674)
Genesis 2:24 – “Ang Disenyo Ng Dios Sa Pag-aasawa” (#3675)
Genesis 42:1-25 – “Ang Landas Ng Pagkakasundo” (#3683)
Ecclesiastes 7:1 – “Ang Mas Mabuting Buhay Sa Hinaharap” (#3684)
Galacia 6:9 – “Huwag Manghinawa Sa Paggawa Ng Mabuti” (#3689)
Isaias 40:27-28 – “Paghihintay Sa Ating Walang Hanggang Dios” (#3692)
Isaias 40:10-11 – “Ang Pastol Ng Tipan” (#3693)
Isaias 40:12-14 – “Ang Dios Na Makapangyarihan Sa Lahat At Marunong Sa Lahat” (#3694)
Isaias 40:15-17 – “Tinitimbang Ni Jehovah Ang Mga Bansa” (#3695)
Isaias 40:18-21 – “Walang Wangis Na Kahambing Ng Dios” (#3696)
Isaias 40:22-24 – “Si Jehovah Ang Soberanong Hari” (#3697)
Isaias 40:25-26 – “Ang Malakas At Banal” (#3698)
Mga Kawikaan 15:16-17 – “Ang Pinagmumulan Ng Pusong Maligaya” (#3699)
Awit 128:1-2 – “Ang Pamilya Na May Pagkatakot Sa Dios” (#3700)
Awit 128:3-4 – “Ang Pinagpalang Pamilya” (#3701)
Awit 128:5-6 – “Ang Iglesia At Ang Pamilya” (#3702)
Lucas 2:6 – “Habang Sila Ay Naroroon” (#3703)
Mga Panaghoy 3:22-23 – “Dakila Ang Kanyang Katapatan” (#3704)

10 Responses to Tagalog Messages

 1. Ronald Failano says:

  Thanks for these materials. God bless.

 2. You’re welcome. May the messages be a blessing in the spread of God’s truth and the comfort of His people. Please let others know of this material, too.

 3. John Flores says:

  Thank you for giving me the opportunity to serve the LORD through Reformed Witness Hour, Rev. Daniel Kleyn. Soli Deo Gloria!

  Pastor Flores

 4. angie diomangay says:

  ngayon ppasalmat ako s pnginoon kc grabe ang pkatotoo nya stin kya ako grabe k din xa tinanggap lalo n pgkloob nya p stin ang knyang bnal n ank kya tlgng sya lng ang ating pnginoon

 5. andrew1976 says:

  Salamat din Angie. Magpatuloy ka lang sana na magbasa at sumubaybay sa ating mga artikulo sa webpage na ito.

  Pastor Flores

 6. Carlito G. Urate, Jr. says:

  Pastor c Brother Carlito Urate po ito, lagi po ako bumabasa ng mga newsletter niyo at marami po akong nalaman at naliwanagan tungkol sa pagka soberano ng ating Panginoon. Hanggang ngayon po ay lagi akong bumabasa at sa katunayan nga po ay print ko ang mga newsletter sa website ng prca. Sana po ay pagpatuloy pa ring ninyo ang mga newsletter na download po sa website . salamat po at pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon.

 7. JENER JULAO says:

  i found your site as very helpful one like me who is a busy pastor at the time. I know it will be a good help for me. Mabuhay po kayo! God bless you all and shalom!

 8. reynaldo says:

  Godbless

 9. Sonny says:

  Very nice

Leave a Reply to John Flores Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s