Tagalog Sermons

The following sermons are in a two column (English and Tagalog) format. They are divided into three categories: (1) Old Testament Sermons, (2) New Testament Sermons, and (3) Heidelberg Catechism Sermons.

NEW
Psalm (Awit) 84:10 – “Ang Pagnanais Ng Isang Araw Sa Bahay Ng Diyos” (Kleyn)
Lord’s Day (Araw ng Panginoon) 31 of Heidelberg Catechism – “Ang Pangangaral Bilang Isang Susi Sa Kaharian Ng Langit” (Kleyn)

OLD TESTAMENT SERMONS
Genesis 1:3-5 – “Magkaroon Ng Liwanag!” (Smit)
Genesis 1:6-8 – “Magkaroon Ng Isang Kalawakan!” (Smit)
Genesis 1:9-13 – “Ang Ginawa Ng Dios Sa Ikatlong Araw” (Smit)
Genesis 1:14-19 – “Ang Pagkakalikha Sa Araw, Buwan, At Mga Bituin” (Smit)
Genesis 1:20-25 – “Ang Mga Hukbo Na Nilalang Ng Dios Sa Himpapawid, Sa Lupa, At Sa Dagat” (Smit)
Genesis 5:21ff – “Si Enoc, Na Lumakad Kasama ng Dios” (Smit)
Genesis 6:5-7 – “TULIP (1): Ang Kasamaan Ng Tao Bago Pa Ang Pagbaha” (Smit)
Genesis 6:8-10 – “Subalit Si Noe Ay Nakatagpo Ng Biyaya Sa Paningin Ni Jehovah” (Smit)
Genesis 7:11-24 – “Ang Baha Ng Kapahamakan” (Smit)
Genesis 8:1-14 – “Hindi Kinalimutan Ng Dios Si Noe…” (Smit)
Genesis 50:20 – “Ang Mabuting Layunin Ng Dios Sa Kasamaan Ng Tao” (Kleyn)
Mga Bilang 26:63ff – “Ang Pagbilang sa Hangganan ng Canaan” (Smit)
Deuteronomio 6:6-9 – “Ang Utos Ng Dios Patungkol Sa Pagsambang Pampamilya” (Kleyn)
Deuteronomio 7:6-8 – “Paghirang: Pinili Upang Maging Espesyal Na Bayan” (Kleyn)
Mga Hukom 2:10 – “Isang Henerasyon Na Hindi Kilala Si Jehovah” (Kleyn)
Job 1:20-22 – “Ang Katugunan Ni Job Sa Pagdurusa” (Kleyn)
Job 2:9-10 – “Tumangging Sumpain Ni Job Ang Dios” (Kleyn)
Awit 73:24 – “Pinatnubayan Sa Pamamagitan Ng Payo Ng Dios” (Kleyn)
Awit 127:3 – “Ang Mga Anak: Kaloob Mula Kay Jehovah” (Kleyn)
Awit 139:17-18 – “Ang Mahalagang Pag-iisip Ng Dios” (Kleyn)
Mga Kawikaan 16:9 – “Ang Ating Mga Hakbang Ay Pinangangasiwaan Ni Jehova” (Kleyn)
Isaias 43:1-2 – “Huwag Kang Matakot!” (Kleyn)

NEW TESTAMENT SERMONS
Mateo 2:1-11 – “Ang Pagdalaw Ng Mga Pantas Na Kalalakihan Kay Jesus” (Kleyn)
Mateo 13:3-9 – “Ang Talinghaga Ng Manghahasik” (Kleyn)
Mateo 13:44 – “Ang Talinghaga Ng Nakatagong Kayamanan” (Kleyn)
Mateo 24:7-8 – “Mga Tanda Ng Kawakasan: Likas-Na-Kalamadid” (Kleyn)
Mateo 24:36-42 – “Ang Hindi Nalalamang Araw Ng Pagbalik Ni Cristo” (Kleyn)
Mateo 26:56b – “Tinalikuran Ng Kanyang Mga Alagad Si Jesus” (Kleyn)
Mateo 28:5-8 – “Ang Mensahe Ng Muling Pagkabuhay: Huwag Matakot!” (Kleyn)
Marcos 7:24-30 – “Isang Sigaw Ng Pagpapakababa Para Sa Pagliligtas Ng Dios” (Smit)
Marcos 9:24 – “Ang Tunay Subalit May Pakikipaglaban Na Pananampalataya” (Kleyn)
Marcos 10:13-16 – “Dalhin Ang Inyong Mga Anak Kay Jesus” (Kleyn)
Marcos 15:33 – “Si Jesu Cristo Ay Nasa Kadiliman” (Kleyn)
Lucas 2:7a – “Ang Kapanganakan ng Panganay” (Smit)
Lucas 9:61-62 – “Pagsunod Kay Jesus Ng Walang Paglilingon” (Kleyn)
Lucas 10:30-37 – “Ang Talinghaga Ng Mabuting Samaritano” (Kleyn)
Lucas 15:11-24 – “Ang Talinghaga Ng Alibughang Anak” (Kleyn)
Lucas 22:31ff – “TULIP (6): Upang Ang Iyong Pananampalataya ay Huwag Mawala” (Smit)
Lucas 23:27ff – “Huwag Ninyo Akong Iyakan!” (Smit)
Juan 3:30 – “Ang Pagtaas ni Cristo” (Smit)
Juan 9:25 – “Ako’y Minsang Naging Bulag, Ngayo’y Nakakakita Na Ako!” (Kleyn)
Juan 10:14-15 – “TULIP (4): Ang Sakripisyo ng Pastol para sa Kanyang Kawan” (Smit)
Juan 14:2-3 – “Umakyat Upang Maghanda Ng Lugar Para Sa Atin” (Kleyn)
Juan 15:13 – “Ang Pinakadakilang Pag-ibig” (Kleyn)
Juan 15:8 – “Na Kayo’y Magbunga ng Marami” (Smit)
Juan 19:16-18 – “Ang Pagpako Kay Cristo” (Kleyn)
Juan 20:1-10 – “Ang Pananampalataya Ni Juan Sa Pagkabuhay Na Muli Ni Jesus” (Kleyn)
Mga Gawa 2:11 – “Mga Saksi sa mga Kahanga-hangang Gawa ng Dios” (Smit)
Mga Gawa 16:14-15 – “TULIP (5): Si Lydia, Na Ang Puso Ay Binuksan Ng Panginoon” (Smit)
Mga Roma 3:9-18 – “Ang Lubos Na Kasamaan: Nasa Ilalim Ng Kapangyarihan Ng Kasalanan” (Kleyn)
I Corinto 1:21 – “Naligtas Sa Pamamagitan Ng Kahangalan Ng Pangangaral” (Kleyn)
I Corinto 15:55-57 – “Salamat Sa Tagumpay Kay Cristo” (Kleyn)
II Corinto 5:7 – “Lumalakad Sa Pamamagitan Ng Pananampalataya, at Hindi Sa Pamamagitan Ng Paningin” (Kleyn)
II Corinto 5:10 – “Pagharap Sa Huling Paghuhukom” (Kleyn)
Efeso 1:4-5 – “TULIP (2): Hinirang ng Ama kay Cristo” (Smit)
I Timoteo 1:3-4 – “Magturo Nang Hindi Taliwas Sa Tumpak Na Aral” (Smit)
I Timoteo 1:12-15 – “Ang Mabuting Pagtatapat Ng Isang Pangunahing Makasalanan” (Smit)
I Timoteo 1:18 – “Makipaglaban Ng Mabuting Pakikipaglaban” (Smit)
I Timoteo 6:6-8 – “Ang Hiyas Ng Kasiyahan” (Smit)
Mga Hebreo 6:19-20 – “Ang Tiyak na Angkla ng Ating mga Kaluluwa” (Smit)
Mga Hebreo 13:8 – “Ang Di-Nagbabagong Jesus Sa Nagbabagong Sanlibutan” (Kleyn)
Santiago 4:13-15 – “Kung Ito Ang Kalooban Ng Panginoon” (Kleyn)
I Pedro 3:15 – “Maging Handa Sa Pagbibigay Ng Sagot” (Kleyn)
I Pedro 4:17-18 – “Ang Matuwid Bahagya Nang Makaligtas” (Kleyn)
II Pedro 1:10-11 – “TULIP (3): Pagkatiyak Sa Iyong Pagkatawag at Pagkahirang” (Smit)

HEIDELBERG CATECHISM SERMONS
Lord’s Day 1 – “Malaman Ang Ating Tanging Kaaliwan” (Smit)
Lord’s Day 2 – “Malaman Ang Ating Kahirapan Mula Sa Kautusan Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 3 – “Ang Paglikha sa Tao” (Smit)
Lord’s Day 4 – “Ang Katarungan Ng Dios Kaugnay Sa Kasalanan” (Kleyn)
Lord’s Day 4 – “Ang Lugar Ng Walang Hanggang Kaparusahan Ng Katawan At Kaluluwa” (Smit)
Lord’s Day 6a – “Ang Awtoridad ng Banal na Kasulatan Sa Atin” (Smit)
Lord’s Day 7 – “Ano Ang Tunay Na Pananampalataya” (Kleyn)
Lord’s Day 8 – “Pagkilala sa Dios na Trinidad” (Smit)
Lord’s Day 10 – “Ang Probidensya Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 11 – “Pagkilala sa Ating Tanging Tagapagligtas” (Smit)
Lord’s Day 13 – “Pagpapahayag Na Si Jesus Ay Iyong Panginoon” (Kleyn)
Lord’s Day 14 – “Ang Abang Kapanganakan Ni Jesus” (Smit)
Lord’s Day 16 – “Si Jesu Cristo Ay Bumaba Sa Impierno” (Kleyn)
Lord’s Day 17 – “Ang Pakinabang Sa Pagkabuhay Ng Ating Panginoon” (Smit)
Lord’s Day 18 – “Ang Pag-akyat Ni Cristo Sa Langit” (Kleyn)
Lord’s Day 21a – “Nakatakdang Makabilang Sa Iglesia” (Smit)
Lord’s Day 21b – “Ang Kapisanan Ng Mga Banal” (Kleyn)
Lord’s Day 22 – “Kaaliwan Patungkol Sa Kamatayan” (Kleyn)
Lord’s Day 24 – “Ang Mabubuting Mga Gawa Ng Mananampalataya” (Kleyn)
Lord’s Days 26-27 – “Ang Pananaw Ng Reformed Sa Bautismo” (Kleyn)
Lord’s Day 29 – “Ang Banal Na Hapunan: Isang Espiritual Na Pagdiriwang” (Kleyn)
Lord’s Day 31a – “Unang Susi Sa Kaharian: Ang Pangangaral” (Kleyn)
Lord’s Day 31b – “Ang Ikalawang Susi Sa Kaharian: Disiplina” (Kleyn)
Lord’s Day 35 – “Ang Ikalawang Kautusan: Ang Tamang Pagsamba” (Kleyn)
Lord’s Day 36 – “Ang Ikatlong Kautusan: Wastong Paggamit Sa Mga Pangalan Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 38 – “Ang Gamit Ng Manlalakbay Sa Lingguhang Kapahingahan” (Smit)
Lord’s Day 41 – “Igalang ang Kaloob ng Banal na Matrimonya” (Smit)
Lord’s Day 41 – “Manatiling Malinis At Mahinahon” (Smit)
Lord’s Day 43 – “Ang Malusog Na Pananalita Ng Isang Manlalakbay” (Smit)
Lord’s Day 44 – “Tinawag Upang Masiyahan” (Smit)
Lord’s Day 45 – “Ang Pananalangin Ng Isang Cristiano” (Kleyn)
Lord’s Day 47 – “Ipanalanging Ang Pangalan Ng Dios Ay Sambahin” (Kleyn)
Lord’s Day 48 – “Naghahangad Sa Pagdating Sa Atin Ng Kaharian Ng Ama” (Smit)
Lord’s Day 49 – “Manalangin Na Mangyari Ang Kalooban Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 50 – “Hinahanap Ang Ating Ama Para Sa Pang Araw-araw Na Pagkain” (Smit)
Lord’s Day 52a – “Dumadalangin Para Sa Pagkalaya Mula Sa Kasamaan” (Kleyn)

10 Responses to Tagalog Sermons

 1. DemyRobles says:

  This is good, can I use some of your sermons?

 2. thank you for making this sermons available.

  • Rdolfo Dela cruz sr says:

   Thank you for this available sermon a very useful idea engraving in our hearts that excell a good life..

 3. Pastor Aga Tejada says:

  THANK YOU VERY MUCH FOR THIS WONDERFUL SERMON. ITS HELPFUL FOR ME AS A BUSY MINISTER OF CHRIST. GOB BLESS YOU REV. SMIT & KLEYN.

 4. SALAMAT PO NG MARAMI AT MERON NA PO AKONG MAIBAHAGING KADAKILAANG MENSAHE NG DIYOS SA MGA NALILIGAW PANG KALULUWA .

 5. Bernardo P. Llano, Jr. says:

  Salamat sa Panginoon sa ministeryong ipinagkaloob Niya sa inyo, para sa pagtataguyod ninyo ng reformed theology. Sagot ito sa aking panalangin para sa paglikom ng mga araling magagamit ko sa pagdidisipulo para sa pinasisimulang ministeryo sa akin ng Panginoon dito sa Cavite. Hinihingi ko ang inyong pahintulot na magamit ang mga araling ito para sa kapurihan ng Dios. Pagpalain kayong lubos ng ating Panginoong Hesu-Kristo.

 6. Ronil A. Domingo says:

  Maraming salamat po sa pagpaparaya ng mga missionaries ng PRCA sa inyong mga aralin upang aming magamit sa aming personal na pag aaral at pagtuturo sa iba. Salamat sa inyong malaking tulong sa amin ng dalawa sa inyong misyonero na matiyagang nagpupunta at nagtuturo dito sa amin sa Guiguinto, Bulacan.Lord’s blessing…

 7. Benjie says:

  Salamat sa Diyos sa mga napaka encouraging sermons na ito ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng missionaries PRCA ito ay kagamit gamit sa pangangaral God bless you Rev. SMIT AND KLEYN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s