Tagalog Written Sermons

The following sermons are in a two column (English and Tagalog) format. They are divided into three categories: (1) Old Testament Sermons, (2) New Testament Sermons, and (3) Heidelberg Catechism Sermons.

NEW
Lord’s Day 4 – “Ang Lugar Ng Walang Hanggang Kaparusahan Ng Katawan At Kaluluwa” (Smit)

OLD TESTAMENT SERMONS
Genesis 1:3-5 – “Magkaroon Ng Liwanag!” (Smit)
Genesis 1:6-8 – “Magkaroon Ng Isang Kalawakan!” (Smit)
Genesis 1:9-13 – “Ang Ginawa Ng Dios Sa Ikatlong Araw” (Smit)
Genesis 1:14-19 – “Ang Pagkakalikha Sa Araw, Buwan, At Mga Bituin” (Smit)
Genesis 1:20-25 – “Ang Mga Hukbo Na Nilalang Ng Dios Sa Himpapawid, Sa Lupa, At Sa Dagat” (Smit)
Genesis 5:21ff – “Si Enoc, Na Lumakad Kasama ng Dios” (Smit)
Genesis 6:5-7 – “TULIP (1): Ang Kasamaan Ng Tao Bago Pa Ang Pagbaha” (Smit)
Genesis 6:8-10 – “Subalit Si Noe Ay Nakatagpo Ng Biyaya Sa Paningin Ni Jehovah” (Smit)
Genesis 7:11-24 – “Ang Baha Ng Kapahamakan” (Smit)
Genesis 8:1-14 – “Hindi Kinalimutan Ng Dios Si Noe…” (Smit)
Genesis 50:20 – “Ang Mabuting Layunin Ng Dios Sa Kasamaan Ng Tao” (Kleyn)
Mga Bilang 26:63ff – “Ang Pagbilang sa Hangganan ng Canaan” (Smit)
Deuteronomio 6:6-9 – “Ang Utos Ng Dios Patungkol Sa Pagsambang Pampamilya” (Kleyn)
Deuteronomio 7:6-8 – “Paghirang: Pinili Upang Maging Espesyal Na Bayan” (Kleyn)
Mga Hukom 2:10 – “Isang Henerasyon Na Hindi Kilala Si Jehovah” (Kleyn)
Job 1:20-22 – “Ang Katugunan Ni Job Sa Pagdurusa” (Kleyn)
Job 2:9-10 – “Tumangging Sumpain Ni Job Ang Dios” (Kleyn)
Awit 73:24 – “Pinatnubayan Sa Pamamagitan Ng Payo Ng Dios” (Kleyn)
Awit 127:3 – “Ang Mga Anak: Kaloob Mula Kay Jehovah” (Kleyn)
Awit 139:17-18 – “Ang Mahalagang Pag-iisip Ng Dios” (Kleyn)
Mga Kawikaan 16:9 – “Ang Ating Mga Hakbang Ay Pinangangasiwaan Ni Jehova” (Kleyn)
Isaias 43:1-2 – “Huwag Kang Matakot!” (Kleyn)

NEW TESTAMENT SERMONS
Mateo 2:1-11 – “Ang Pagdalaw Ng Mga Pantas Na Kalalakihan Kay Jesus” (Kleyn)
Mateo 13:3-9 – “Ang Talinghaga Ng Manghahasik” (Kleyn)
Mateo 13:44 – “Ang Talinghaga Ng Nakatagong Kayamanan” (Kleyn)
Mateo 24:7-8 – “Mga Tanda Ng Kawakasan: Likas-Na-Kalamadid” (Kleyn)
Mateo 24:36-42 – “Ang Hindi Nalalamang Araw Ng Pagbalik Ni Cristo” (Kleyn)
Mateo 26:56b – “Tinalikuran Ng Kanyang Mga Alagad Si Jesus” (Kleyn)
Mateo 28:5-8 – “Ang Mensahe Ng Muling Pagkabuhay: Huwag Matakot!” (Kleyn)
Marcos 7:24-30 – “Isang Sigaw Ng Pagpapakababa Para Sa Pagliligtas Ng Dios” (Smit)
Marcos 9:24 – “Ang Tunay Subalit May Pakikipaglaban Na Pananampalataya” (Kleyn)
Marcos 10:13-16 – “Dalhin Ang Inyong Mga Anak Kay Jesus” (Kleyn)
Marcos 15:33 – “Si Jesu Cristo Ay Nasa Kadiliman” (Kleyn)
Lucas 2:7a – “Ang Kapanganakan ng Panganay” (Smit)
Lucas 9:61-62 – “Pagsunod Kay Jesus Ng Walang Paglilingon” (Kleyn)
Lucas 10:30-37 – “Ang Talinghaga Ng Mabuting Samaritano” (Kleyn)
Lucas 15:11-24 – “Ang Talinghaga Ng Alibughang Anak” (Kleyn)
Lucas 22:31ff – “TULIP (6): Upang Ang Iyong Pananampalataya ay Huwag Mawala” (Smit)
Lucas 23:27ff – “Huwag Ninyo Akong Iyakan!” (Smit)
Juan 3:30 – “Ang Pagtaas ni Cristo” (Smit)
Juan 9:25 – “Ako’y Minsang Naging Bulag, Ngayo’y Nakakakita Na Ako!” (Kleyn)
Juan 10:14-15 – “TULIP (4): Ang Sakripisyo ng Pastol para sa Kanyang Kawan” (Smit)
Juan 14:2-3 – “Umakyat Upang Maghanda Ng Lugar Para Sa Atin” (Kleyn)
Juan 15:13 – “Ang Pinakadakilang Pag-ibig” (Kleyn)
Juan 15:8 – “Na Kayo’y Magbunga ng Marami” (Smit)
Juan 19:16-18 – “Ang Pagpako Kay Cristo” (Kleyn)
Juan 20:1-10 – “Ang Pananampalataya Ni Juan Sa Pagkabuhay Na Muli Ni Jesus” (Kleyn)
Mga Gawa 2:11 – “Mga Saksi sa mga Kahanga-hangang Gawa ng Dios” (Smit)
Mga Gawa 16:14-15 – “TULIP (5): Si Lydia, Na Ang Puso Ay Binuksan Ng Panginoon” (Smit)
Mga Roma 3:9-18 – “Ang Lubos Na Kasamaan: Nasa Ilalim Ng Kapangyarihan Ng Kasalanan” (Kleyn)
I Corinto 1:21 – “Naligtas Sa Pamamagitan Ng Kahangalan Ng Pangangaral” (Kleyn)
I Corinto 15:55-57 – “Salamat Sa Tagumpay Kay Cristo” (Kleyn)
II Corinto 5:7 – “Lumalakad Sa Pamamagitan Ng Pananampalataya, at Hindi Sa Pamamagitan Ng Paningin” (Kleyn)
II Corinto 5:10 – “Pagharap Sa Huling Paghuhukom” (Kleyn)
Efeso 1:4-5 – “TULIP (2): Hinirang ng Ama kay Cristo” (Smit)
I Timoteo 1:3-4 – “Magturo Nang Hindi Taliwas Sa Tumpak Na Aral” (Smit)
I Timoteo 1:12-15 – “Ang Mabuting Pagtatapat Ng Isang Pangunahing Makasalanan” (Smit)
I Timoteo 1:18 – “Makipaglaban Ng Mabuting Pakikipaglaban” (Smit)
I Timoteo 6:6-8 – “Ang Hiyas Ng Kasiyahan” (Smit)
Mga Hebreo 6:19-20 – “Ang Tiyak na Angkla ng Ating mga Kaluluwa” (Smit)
Mga Hebreo 13:8 – “Ang Di-Nagbabagong Jesus Sa Nagbabagong Sanlibutan” (Kleyn)
Santiago 4:13-15 – “Kung Ito Ang Kalooban Ng Panginoon” (Kleyn)
I Pedro 3:15 – “Maging Handa Sa Pagbibigay Ng Sagot” (Kleyn)
I Pedro 4:17-18 – “Ang Matuwid Bahagya Nang Makaligtas” (Kleyn)
II Pedro 1:10-11 – “TULIP (3): Pagkatiyak Sa Iyong Pagkatawag at Pagkahirang” (Smit)

HEIDELBERG CATECHISM SERMONS
Lord’s Day 1 – “Malaman Ang Ating Tanging Kaaliwan” (Smit)
Lord’s Day 2 – “Malaman Ang Ating Kahirapan Mula Sa Kautusan Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 3 – “Ang Paglikha sa Tao” (Smit)
Lord’s Day 4 – “Ang Katarungan Ng Dios Kaugnay Sa Kasalanan” (Kleyn)
Lord’s Day 6a – “Ang Awtoridad ng Banal na Kasulatan Sa Atin” (Smit)
Lord’s Day 7 – “Ano Ang Tunay Na Pananampalataya” (Kleyn)
Lord’s Day 8 – “Pagkilala sa Dios na Trinidad” (Smit)
Lord’s Day 10 – “Ang Probidensya Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 11 – “Pagkilala sa Ating Tanging Tagapagligtas” (Smit)
Lord’s Day 13 – “Pagpapahayag Na Si Jesus Ay Iyong Panginoon” (Kleyn)
Lord’s Day 14 – “Ang Abang Kapanganakan Ni Jesus” (Smit)
Lord’s Day 16 – “Si Jesu Cristo Ay Bumaba Sa Impierno” (Kleyn)
Lord’s Day 17 – “Ang Pakinabang Sa Pagkabuhay Ng Ating Panginoon” (Smit)
Lord’s Day 18 – “Ang Pag-akyat Ni Cristo Sa Langit” (Kleyn)
Lord’s Day 21a – “Nakatakdang Makabilang Sa Iglesia” (Smit)
Lord’s Day 21b – “Ang Kapisanan Ng Mga Banal” (Kleyn)
Lord’s Day 22 – “Kaaliwan Patungkol Sa Kamatayan” (Kleyn)
Lord’s Day 24 – “Ang Mabubuting Mga Gawa Ng Mananampalataya” (Kleyn)
Lord’s Days 26-27 – “Ang Pananaw Ng Reformed Sa Bautismo” (Kleyn)
Lord’s Day 29 – “Ang Banal Na Hapunan: Isang Espiritual Na Pagdiriwang” (Kleyn)
Lord’s Day 31a – “Unang Susi Sa Kaharian: Ang Pangangaral” (Kleyn)
Lord’s Day 31b – “Ang Ikalawang Susi Sa Kaharian: Disiplina” (Kleyn)
Lord’s Day 35 – “Ang Ikalawang Kautusan: Ang Tamang Pagsamba” (Kleyn)
Lord’s Day 36 – “Ang Ikatlong Kautusan: Wastong Paggamit Sa Mga Pangalan Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 38 – “Ang Gamit Ng Manlalakbay Sa Lingguhang Kapahingahan” (Smit)
Lord’s Day 41 – “Igalang ang Kaloob ng Banal na Matrimonya” (Smit)
Lord’s Day 41 – “Manatiling Malinis At Mahinahon” (Smit)
Lord’s Day 43 – “Ang Malusog Na Pananalita Ng Isang Manlalakbay” (Smit)
Lord’s Day 44 – “Tinawag Upang Masiyahan” (Smit)
Lord’s Day 45 – “Ang Pananalangin Ng Isang Cristiano” (Kleyn)
Lord’s Day 47 – “Ipanalanging Ang Pangalan Ng Dios Ay Sambahin” (Kleyn)
Lord’s Day 48 – “Naghahangad Sa Pagdating Sa Atin Ng Kaharian Ng Ama” (Smit)
Lord’s Day 49 – “Manalangin Na Mangyari Ang Kalooban Ng Dios” (Kleyn)
Lord’s Day 50 – “Hinahanap Ang Ating Ama Para Sa Pang Araw-araw Na Pagkain” (Smit)
Lord’s Day 52a – “Dumadalangin Para Sa Pagkalaya Mula Sa Kasamaan” (Kleyn)

6 Responses to Tagalog Written Sermons

 1. DemyRobles says:

  This is good, can I use some of your sermons?

 2. thank you for making this sermons available.

  • Rdolfo Dela cruz sr says:

   Thank you for this available sermon a very useful idea engraving in our hearts that excell a good life..

 3. Pastor Aga Tejada says:

  THANK YOU VERY MUCH FOR THIS WONDERFUL SERMON. ITS HELPFUL FOR ME AS A BUSY MINISTER OF CHRIST. GOB BLESS YOU REV. SMIT & KLEYN.

 4. SALAMAT PO NG MARAMI AT MERON NA PO AKONG MAIBAHAGING KADAKILAANG MENSAHE NG DIYOS SA MGA NALILIGAW PANG KALULUWA .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s